Διαχείριση Αιωρούμενων Σωματιδίων (Αιρούμενης Σκόνης)

Τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) παρουσιάζονται από τις εργασίες αποξήλωσης και μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις μέσω του αέρα και ακολούθως να εγκατασταθούν στο έδαφος ή στο νερό με αποτέλεσμα τις εξής περιπτώσεις:

  • αλλάζει η θρεπτική ισορροπία στα παράκτια ύδατα και τις μεγάλες λεκάνες ποταμών,
  • μειώνονται οι θρεπτικές ουσίες στο χώμα
  • μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής
  • έχουν επιπτώσεις στην ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων.

Οι ποσότητες σκόνης που μπορούν να προκληθούν κατά το στάδιο της αποξήλωσης μπορούν να μειωθούν μέχρι και 90% με την εφαρμογή απλών μέτρων ελέγχου στην πηγή.