Μάθετε τα πάντα για τις αδιατάρακτες κοπές!

γκρεμίσματα, αποξηλώσεις, αποκομιδή και μεταφορά μπάζων, καθώς και αδιατάρακτες κοπές ή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος.

1. Aδιατάρακτη Κοπή Τοιχίων

Διαθέτουμε ίσως το μεγαλύτερο αδαμαντοφόρο δίσκο στην ελληνική αγορά ( με εξαιρετικό εκπληκτικό βάθος κοπής ). Κινείται πάνω σε ειδικές τροχιές-ράγες και κόβει οπλισμένο σκυρόδεμα για εφαρμογές ανοίγματων όπως πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, δοκάρια, κολώνες, θεμελιώσεις κ.λ.π

2. Αδιατάρακτη διάτρηση ( Κυκλική Κοπή )

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται όταν θέλουμε κυκλικές κοπές απολύτου ακριβείας διαμέτρου φ50 έως φ300. Χρησιμοποιείται για υδραυλικές σωληνώσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, γραμμές εξαερισμού και κλιματισμού, όπως επίσης και για καμινάδες, καπνοδόχους τζακιών κλπ