Τι ισχύει για την καθαίρεση τοίχων με τον νέο νόμο των αυθαιρέτων;

γκρεμίσματα, αποξηλώσεις, αποκομιδή και μεταφορά μπάζων, καθώς και αδιατάρακτες κοπές ή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος.

Μία συνήθης περίπτωση επέμβασης στο εσωτερικό ενός κτηρίου (είτε αφορά κατοικία ή επαγγελματικό χώρο) είναι η περίπτωση καθαίρεσης ενός ή περισσότερων εσωτερικών (στατικά μη φερόντων) τοίχων προκειμένου να αλλάξει η διαρρύθμιση των χώρων.

Ένα συχνό ερώτημα των πολιτών προς το Τεχνικό μας Γραφείο αφορά τον τύπο της οικοδομικής άδειας που απαιτείται να εκδοθεί για αυτού του είδους τις εργασίες.

Τι ισχύει για την καθαίρεση τοίχων με τον νέο νόμο των αυθαιρέτων;

Προκειμένου να γίνει η εργασία αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τον νέο νόμο των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017), έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας”.  

Τι ίσχυε έως την ψήφιση και εφαρμογή του νέου νόμου των αυθαιρέτων (3-11-2017);

Έως την ψήφιση και εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου, η εργασία καθαίρεσης εσωτερικών τοίχων μπορούσε να ”περάσει” είτε με οικοδομική άδεια τύπου ‘Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας” ή με οικοδομική άδεια τύπου ”Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών” (καταργήθηκε με την ψήφιση του νέου νόμου).  Ένας πρακτικός τρόπος διαχωρισμού των περιπτώσεων ήταν ο εξής: Στην περίπτωση που η επιφάνεια του τοίχου/των τοίχων που επρόκειτο να καθαιρεθούν ήταν έως το 25% της επιφάνειας όλων των τοίχων του ορόφου ανά διεύθυνση, απαιτούνταν η έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών”. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του τοίχου/των τοίχων που επρόκειτο να καθαιρεθούν ήταν πάνω από το 25% της επιφάνειας όλων των τοίχων του ορόφου ανά διεύθυνση, απαιτούνταν η έκδοση οικοδομικής άδειας τύπου ”Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας”. Στην πράξη βέβαια, το οικείο πολεοδομικό γραφείο ήταν αυτό που όριζε τον τύπο της οικοδομικής άδειας η οποία έπρεπε να εκδοθεί εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Ποιές εργασίες μηχανικού απαιτούνται για την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας;

Οι εργασίες μηχανικού που απαιτούνται στα πλαίσια της ‘Έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας” είναι οι ακόλουθες:

1) Βεβαίωση μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.

2) Κάτοψη του εξεταζόμενου χώρου (πχ. διαμέρισμα, επαγγελματικός χώρος κτλ) σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

3) Τεχνική Έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά. Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σκαριφήματα ή σχέδια εφόσον απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η τεχνική έκθεση.

Ποιά έγγραφα απαιτείται να προσκομίσει ο πολίτης στο μηχανικό για την έκδοση της άδειας;

1) Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Διαφορετικά αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής άδειας.

2) Αντίγραφο του στελέχους της Οικοδομικής αδείας του κτηρίου.

3) Τα ακόλουθα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδειας: α) Κάτοψη του εξεταζόμενου ορόφου του ακινήτου. β) Στατικό σχέδιο (ξυλότυπος) του εξεταζόμενου ορόφου του ακινήτου.

Γιατί πρέπει να απευθυνθώ σε ένα  έμπειρο μηχανικό για την έκδοση της συγκεκριμένης άδειας;

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έμπειρο μηχανικό προκειμένου να αξιολογήσει την περίπτωση σας και να σας κατευθύνει σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της άδειας για την καθαίρεση του τοίχου (ή των τοίχων) που σας ενδιαφέρει. Κι αυτό διότι:

Α. Προκειμένου να είστε διασφαλισμένοι ότι η καθαίρεση δεν θα επηρεάσει τη στατική επάρκεια του κτηρίου. Ο μηχανικός που θα αναλάβει την υπόθεση σας, θα διενεργήσει αυτοψία στο εξεταζόμενο ακίνητο και ακολούθως θα γνωμοδοτήσει επιστημονικά αν είναι εφικτή η καθαίρεση χωρίς να επηρεαστεί η στατικότητα του κτηρίου.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που ο τοίχος είναι φέρων (πχ. στην περίπτωση πέτρινων κτηρίων), η καθαίρεση είναι δύσκολη και προκειμένου να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί ολοκληρωμένη στατική μελέτη που να αποδεικνύει ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτηρίου από την καθαίρεση του συγκεκριμένου τοίχου και να εκδοθεί ακολούθως οικοδομική Άδεια Δόμησης.

Β) Προκειμένου να μην εμπλακείτε σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα καθυστερήσουν τις εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Ένας έμπειρος μηχανικός μπορεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να ρισκάρω να κάνω τις εργασίες καθαίρεσης τοίχου χωρίς οικοδομική άδεια;

Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει. Η όχληση που θα δημιουργηθεί κατά τις εργασίες καθαίρεσης σε γειτονικά διαμερίσματα ή σπίτια είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει την αστυνομία (κατόπιν σχετικών κλήσεων) στην πόρτα της οικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου.  Άλλωστε, πρόσφατη είναι η περίπτωση που η αστυνομία με συνοδεία υπαλλήλων της Πολεοδομίας έκανε έφοδο σε διαμέρισμα όπου η ιδιοκτήτρια καθαίρεσε τοίχους χωρίς οικοδομική άδεια.