Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε συνεργασία με την εταιρεία “Σαμαράς & Συνεργάτες”

Τα ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ powered by ΓΚΡi σε συνεργασία με την εταιρεία “Σαμαράς & Συνεργάτες”, υλοποίησαν την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας με στόχο την ενημέρωση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και κατά συνέπεια την άμεση αντιμετώπισή τους με στόχο την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι τα παρακάτω:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Oι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να χρησιµοποιούνται ούτως ώστε να µην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και να παρέχουν στους εργαζοµένους την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων ηλεκτροπληξίας από άµεση ή έµµεση επαφή.
• Κατά το σχεδιασµό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των διατάξεων προστασίας θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύς της διανεµόµενης ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η τεχνική ικανότητα των ατόµων που έχουν πρόσβαση σε τµήµατα της εγκατάστασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

• Oι αποβάθρες και οι ράµπες φόρτωσης-εκφόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του µεταφερόµενου φορτίου.
• Oι αποβάθρες φόρτωσης-εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν µία τουλάχιστον έξοδο.
• Oι ράµπες φόρτωσης-εκφόρτωσης πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόµενους κατά της πτώσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ

Oι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος πρέπει να είναι στερεές και σταθερές ανάλογα µε:
Tον αριθµό των εργαζοµένων που βρίσκονται σε αυτές
Tα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανοµή τους
Tις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν.

• Αν τα υποστηρίγµατα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν διαθέτουν εγγενή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους µε κατάλληλα και ασφαλή µέσα στερέωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άκαιρη ή ακούσια µετακίνηση του συνόλου ή τµηµάτων των εν λόγω θέσεων εργασίας.
• Η σταθερότητα και η στερεότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να ελέγχονται κατάλληλα, ιδίως µετά από ενδεχόµενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους των θέσεων αυτών.

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

• Oι εργαζόµενοι πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον εiναι τεχνικά εφικτό, από τις πτώσεις αντικειµένων µε µέσα συλλογικής προστασίας.
• Τα υλικά και ο εξοπλισµός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους.
• Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόµενοι διάδροµοι στο εργοτάξιο ή να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ IΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

• Tα ικριώµατα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται έτσι ώστε να µην µπορούν να καταρρεύσουν ή να µετατοπισθούν τυχαία.
• Tα δάπεδα εργασίας και τα στοιχεία πρόσβασης των ικριωµάτων πρέπει να έχουν τέτοια κατασκευή, διαστάσεις και προστατευτικά µέτρα και να χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση εργαλείων, υλικών και προσώπων ή η έκθεση τους σε πτώσεις αντικειµένων.
• Tα ικριώµατα πρέπει να επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα µηχανικό στις παρακάτω περιπτώσεις:
o Πριν από την έναρξη της χρήσης τους
o Στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα
o Mετά από κάθε µετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισµικές δονήσεις ή µετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που µπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή τη σταθερότητά τους.

• Oι κλίµακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται σωστά. Πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται σωστά, στα κατάλληλα σηµεία και σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία προορίζονται.
• Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες µετατοπίσεις των κινητών ικριωµάτων.

Συμπερασματικά, τα μέτρα ασφαλείας σε κάθε τεχνικό έργο εξαρτώνται από τη φύση του έργου, την τοποθεσία, τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται ανά φάση έργου, το χρονοδιάγραμμα και λοιπές παραμέτρους. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξετάζονται και να λαμβάνονται με ιδιαίτερη επιμέλεια και όχι ως αγγαρεία με απλή αντιγραφή από άλλο έργο.