Κατάστημα Lidl στην Καλλικράτεια

Η εμπειρία μας στις αδιατάρακτες κοπές, μας καθιστά τη μοναδική επιλογή σε έργα μεγάλων απαιτήσεων και υψηλών προδιαγραφών.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία4/03/2019
Περιοχή Καλλικράτεια
Ανάθεση Έργου Green box

Η εμπειρία μας στις αδιατάρακτες κοπές, μας καθιστά τη μοναδική επιλογή σε έργα μεγάλων απαιτήσεων και υψηλών προδιαγραφών.

 1. Αδιατάρακτη κοπή πλάκας εσωτερικής οροφής 30m2
 2. Καθαίρεση αετώματος προστεγάστρου με αδιατάρακτη κοπή
 3. Αδιατάρακτη κοπή εσωτερικών πλακών 6,3*5 (εδαφόπλακα) & εκσκαφή 10cm
 4. Καθαίρεση δοκαριών διατομής 0,6*0,4 μήκος 4,72 με αδιατάρακτη κοπή
 5. Καθαίρεση δοκαριών διατομής 0,6*0,4 μήκος 4,30 με αδιατάρακτη κοπή
 6. Καθαίρεση δοκαριών διατομής 0,6*0,4 μήκος 4,43 με αδιατάρακτη κοπή
 7. Καθαίρεση δοκαριών διατομής 0,6*0,4 μήκος 4,43 με αδιατάρακτη κοπή
 8. Καθαίρεση δοκαριών διατομής 0,6*0,4 μήκος 4,88 με αδιατάρακτη κοπή
 9. Καθαίρεση 4 κολώνες 0,6*0,4 μήκος 3,07 με αδιατάρακτη κοπή
 10. Καθαίρεση 2 κολώνες 0,4*0,4 μήκος 3,07 με αδιατάρακτη κοπή
 11. Καθαίρεση μεγάλο αέτωμα με διαστάσεις 25,55-055 με αδιατάρακτη κοπή
 12. Αδιατάρακτη κοπή πλακά οροφής εξέδρας φορτοεκφόρτωσης 4,6*7,327
 13. Καθαίρεση δοκών διατομής 0,4*0,4 μήκος 4,25 με αδιατάρακτη κοπή
 14. Καθαίρεση δοκών διατομής 0,4*0,4 μήκος 4,25 με αδιατάρακτη κοπή
 15. Καθαίρεση δοκών διατομής 0,4*0,4 μήκος 4,72 με αδιατάρακτη κοπή
 16. Αδιατάρακτη κοπή  εδαφόπλακα εξέδρας και θεμέλιων
 17. Αδιατάρακτη κοπή για το ζίνκ 2,4*2
 18. 70μ. Αδιατάρακτη κοπή στο εσωτερικό για αποχετεύσεις (άσφαλτο κοπή )
 19. Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών με χρήση μικρού γερανού στον εξωτ. χώρο