Ξενοδοχείο Porto Palace

Θέτουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας στη διεξαγωγή των έργων μας.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία26/06/2019
Περιοχή Θεσσαλονίκη
  1. Καθαίρεση λουτρού (τοίχοι- αναβαθμός – πλακίδια επιφάνειας – ψευδοροφή)
  2. Αποξήλωση μοκέτας
  3. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης
  4. Μεγάλωμα κεντρικής θύρας από μια πλευρά 25cm (5τεμ.)
  5. Καθαίρεση τριών μεσοτοιχιών
  6. Μεγάλωμα παραθύρου σε μπαλκονόπορτα 1τεμ.
  7. Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών με χρήση τηλεσκοπικού γερανού