Σημαντική εκπαίδευση των εργαζόμενων από τα “ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ” για θέματα ασφαλείας

Σ

ε μεγάλη εκπαίδευση που έγινε από την εταιρεία ΕΝΚΑ S.A. Active Industrial Center συμμετείχαν τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ. Το προσωπικό μας, ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με:

 •  την νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας για τα εργοτάξια τεχνικών έργων
 •  τους ρόλους των συντελεστών του έργου
 •  τους κινδύνους κατά την εργασία σε εργοτάξια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους (λήψη μέτρων ασφαλείας, χρήση μέσων ατομικής προστασίας κλπ)
 • την διαχείριση των ατυχημάτων/εκτάκτων αναγκών στα εργοτάξια

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τομείς της εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 •  Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) στα εργοτάξια των τεχνικών έργων
 •  Οι ρόλοι και οι ευθύνες των συντελεστών του έργου στην ΥΑΕ. (κύριος του έργου, ανάδοχος, επιβλέπων, υπεργολάβος, συντονιστής & τεχνικός ασφαλείας, εργοταξιάρχης, εργοδηγός κλπ) Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο
 •  Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)-Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)-Εκτίμηση επικινδυνότητας στο εργοτάξιο
 •  Υπεργολάβοι-Εξωτερικά Συνεργεία
 •  Γενικά θέματα υγείας & ασφάλειας εργοταξίων
 •  Εργασία σε ύψη
 •  Ικριώματα (Σκαλωσιές)-Φορητές Σκάλες
 •  Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 •  Ανυψωτικά & Μεταφορικά μηχανήματα
 •  Ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας-Διαχείριση εργοταξιακών πινάκων/καλωδίων
 •  Σήμανση Ασφαλείας Εργοταξίου
 •  Συγκολλήσεις-Διαχείριση φιαλών υπό πίεση κ.α.
 •  Φωτογραφικό υλικό από ανασφαλείς συνθήκες εργοταξίων